Kovács Gabriella sminkmester

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

KOVÁCS GABRIELLA (SMINKESGABI) 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
2021.06.04

1. BEVEZETÉS

Kovács Gabriella  (2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 28. mint a 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelő, a Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe:

  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

vonatkozó rendelkezéseit.

Az adatkezelő különös figyelmet fordít ügyfelei személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartására. Garanciát vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint mindent megtesz ezen adatok biztonságának megóvása érdekében. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki. Adatkezelő tájékoztatója folyamatosan elérhető a sminkesgabi.hu címen, ugyanakkor fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. A változtatást a sminkesgabi.hu weboldalon közzé teszi.

2. FOGALMAK

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, például, de nem kizárólag a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése.

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelő: az a személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza, a rendelkezésére bocsájtott adatokat kezeli.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Ügyfél: az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személy.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez.

3. AZ  ADATKEZELÉSI ELVEI

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása esetén valamint törvény vagy rendelet felhatalmazása alapján van lehetőség.

Az adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az ügyfelekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az adatkezelő csak a törvényben meghatározott, illetve az ügyfél részére nyújtott szolgáltatáshoz közvetlenül szükséges adatokat kezeli, továbbá az adatkezelés köre arányban áll az adatkezelés céljával.

Ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az ügyfelet előzetesen tájékoztatja, és az ehhez szükséges előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok valódiságáért,  megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

4. A SZEMÉLYES KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete

vonatkozó rendelkezései alapján.

A kezelt adatok köre: név (cégnév), e-mail cím, telefonszám.
A regisztrációt követően a megrendelt szolgáltatáshoz szükséges további adatok: lakcím, tartózkodási hely, életkor, számlázási cím, postacím, a szolgáltatás végzésének helye, időpontja.

Figyelemmel az adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfelek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. Az ügyfelek önként lépnek kapcsolatba az adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az adatkezelő szolgáltatását.

Az ügyfél jogosult arra, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az ügyfél e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (név, telefonszám) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről. ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, továbbá, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

Adatkezelő a személyes adatkezeléseket a 2040 Budaörs, Vasvári Pál u. 28. címén végzi. A kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó kifejezett beleegyezésével továbbítja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat reklámozásra nem használja fel.

A szolgáltatás nyújtása során a szolgáltatást igénybe vevő személyről adatkezelő annak előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén fényképeket készít. Az elkészített fényképeket az adatkezelő az ügyfél kifejezett beleegyezésével, saját weboldalán (sminkesgabi.hu) használja fel. Az ügyfél jogosult a feltöltött képek törlését kérni.

6. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő:

Neve: Kovács Gabriella EV.
Székhelye: 2040 Budaörs Vasvári Pál u. 28/1.

Levelezési címe: gabisminkes@gmail.com
Telefonszáma: +36 30 5626278

Adatfeldolgozó:

Neve (cégnév): JELEN-LÉT-ELEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 8060 Mór, Mátyás Király utca 55.

Levelezési címe:  info@jelenem.hu
Telefonszáma: +36/70/322-8618
 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő panaszok tekintetében illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az ügyfél jogosult adatvédelmi jogainak megsértése esetén a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes bírósághoz fordulni.

Az adatkezelő az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást az a jogorvoslati lehetőségek tekintetében.

Budapest, 2021.06.06

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ

Kérlek minden mezőt tölts ki. A megrendelő elküldésével fizetési kötelezettséged keletkezik, így felelőséggel járj el.

[mailpoet_form id="2"]